Pallas Advies

Mobiliteit & Inframanagement

Written by: mark

Uitwerking UWO-BRG programmaburau Rijnmond(2005-2006)

In het kader van het Project Mainport Rotterdam (PMR) is het programmabureau Rijnmond verantwoordelijk voor de uitwerking van de provinciale bijdragen aan het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG).

Provincie Zuid Holland – Opstellen en implementeren van gebiedsprogramma West (2003-2006)

Voor gebied west, dat de deelgebieden Haaglanden, Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek omvat, is een inventarisatie gedaan van alle projecten die in dit gebied plaatsvinden, welke betrokkenheid de provincie daarbij dient te hebben en waar extra inzet in de vorm van speerpunten benodigd is. Dit is uitgewerkt in een gebiedsprogramma.

Ministerie van ILM – Internaliseren Externe Veiligheid(2003-2004)

Onderzoek naar de mogelijkheden om de Externe Veiligheid van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen te verbeteren, door de externe effecten die kunnen optreden bij deze processen mee te laten wegen in het keuzeproces om activiteiten met externe effecten ten aanzien van externe veiligheid te gaan verrichten.

Gemeente Zoetermeer (2005)

Ontwikkeling nieuw innovatief dynamisch reisinformatiesysteem: CEDRIS.

Provincie Zuid Holland – Planning en control programmabureau West(2003-2006)

Dit bureau neemt deel in verschillende projecten die in het gebied West plaatsvinden. Voor een aantal projecten wordt ook de financiële administratie verzorgd. De werkzaamheden omvatten onder andere het maken van afrekeningen van deze projecten en het opzetten van een administratie waar up to date de financiele stand van zaken met betrekking tot een project kan worden gehaald.

Verlengde Oosterheemlijn (2011-heden)

Procesmanagement overdracht en ingebruikname Verlengde Oosterheemlijn. Voor de ingebruikname van de Verlengde Oosterheemlijn is toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu noodzakelijk. De Verlengde Oosterheemlijn is het eerste project dat onder de weg “lokaal spoor” in gebruik wordt genomen. Pallas Advies is verantwoordelijk voor de procesvoortgang van de ingebruikname. Parallel aan de realisatie van de Verlengde Oosterheemlijn wordt het overdrachtsproces doorlopen.

Provincie Gelderland (2007)

Studie naar de mogelijkheden om telecommunicatie toe te passen ten behoeve van de stimulering van OV-gebruik. Uitwerking plan van aanpak voor een Cellbroadcasting proef ten behoeve actuele reisinformatie.

Top